| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Конзуларно одељење Амбасаде врши издавање и оверу пуномоћја, сагласности и изјава држављана Републике Србије за употребу ових докумената у поступцима пред органима Републике Србије.

Република Србија, Румунија и Република Молдавија су потписнице Конвенције о укидању потребе легализације јавних исправа из 1961. г.
Република Молдавија је потписница и Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика из 1976. године и, у складу са тим, пред молдавским органима се могу употребљавати изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих издати од стране органа Републике Србије на вишејезичном обрасцу (као и обрнуто, изводи из МК издати у Молдавији на вишејезичном обрасцу могу се употребити у Србији).
За све остале јавне исправе издате у Републици Србији, односно Републици Молдавији, укључујући матична документа на домаћем обрасцу, потребна је овера печатом  “Apostille Convention de la Haye du 5 octobre 1961 “ коју у Р.Србији врши основни суд надлежан за територију седишта органа који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћју и др), док у Молдавији ову оверу врши њихови надлежни органи. 
Између Србије и Румуније на снази је билатерални Уговор о правној помоћи из 1960. г. и Додатни протокол уз овај Уговор из 1972. г. Постојање овог Уговора којим се јавне исправе издате у једној од држава потписница, у циљу употребе у другој држави потписници, ослобађају било какве легализације, искључује примену прописа који регулишу дипломатско-конзуларну легализацију и потребу "Apostille" потврде, по Хашкој конвенцији. То практично значи да се јавне исправе које су издате у једној од држава потписница, уколико су снабдевене потписом и печатом надлежног органа, могу без оверавања или легализације употребити пред органима друге државе потписнице, само уз превод овлашћеног судског тумача једне од двеју држава. Ово се односи и на приватне исправе и преписе јавних и приватних исправа оверене од стране надлежног органа или службеног лица.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
ПЛАЋАЊЕ КОНЗУЛАРНИХ ТАКСИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари