| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Конзуларно одељење Амбасаде врши издавање и оверу пуномоћја, сагласности и изјава држављана Републике Србије за употребу ових докумената у поступцима пред органима Републике Србије.

Република Србија, Румунија и Република Молдавија су потписнице Конвенције о укидању потребе легализације јавних исправа из 1961. г.
Република Молдавија је потписница и Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика из 1976. године и, у складу са тим, пред молдавским органима се могу употребљавати изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих издати од стране органа Републике Србије на вишејезичном обрасцу (као и обрнуто, изводи из МК издати у Молдавији на вишејезичном обрасцу могу се употребити у Србији).
За све остале јавне исправе издате у Републици Србији, односно Републици Молдавији, укључујући матична документа на домаћем обрасцу, потребна је овера печатом  “Apostille Convention de la Haye du 5 octobre 1961 “ коју у Р.Србији врши основни суд надлежан за територију седишта органа који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћју и др), док у Молдавији ову оверу врши њихови надлежни органи. 
Између Србије и Румуније на снази је билатерални Уговор о правној помоћи из 1960. г. и Додатни протокол уз овај Уговор из 1972. г. Постојање овог Уговора којим се јавне исправе издате у једној од држава потписница, у циљу употребе у другој држави потписници, ослобађају било какве легализације, искључује примену прописа који регулишу дипломатско-конзуларну легализацију и потребу "Apostille" потврде, по Хашкој конвенцији. То практично значи да се јавне исправе које су издате у једној од држава потписница, уколико су снабдевене потписом и печатом надлежног органа, могу без оверавања или легализације употребити пред органима друге државе потписнице, само уз превод овлашћеног судског тумача једне од двеју држава. Ово се односи и на приватне исправе и преписе јавних и приватних исправа оверене од стране надлежног органа или службеног лица.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари